Algemene voorwaarden

 1. COPYRIGHT
 2. PRIVACY STATEMENT TRAININGPLAZA.NL
 3. ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGPLAZA
 4. DISCLAIMER

I. COPYRIGHT

Copyright © TrainingPlaza B.V.

II. PRIVACY STATEMENT TRAININGPLAZA.NL

 1. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.
 2. TrainingPlaza doet haar best correcte gegevens van u te registeren en laat u, daar waar mogelijk, uw gegevens aanpassen.
 3. Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
 4. TrainingPlaza kan de door u opgegeven gegevens combineren met informatie verkregen op basis van uw gebruik van de TrainingPlaza diensten (zoals 'Mijn TrainingPlaza') om op basis hiervan de inhoud van TrainingPlaza op uw wensen aan te passen.
 5. TrainingPlaza kan, zoals de meeste sites, cookies toepassen om u als gebruiker makkelijker te herkennen en navigatie door de TrainingPlaza website te vereenvoudigen. Indien u dit niet wenst kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
 6. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:
  • het noodzakelijk is voor het goed functioneren van TrainingPlaza-diensten die bij onze partners (bijvoorbeeld trainingsinstituten) worden afgenomen. Uw gegevens worden pas bekend bij de desbetreffende partner van TrainingPlaza op het moment dat u van die diensten gebruikt maakt. Voordat uw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien u gebruik maakt van diensten van partners van TrainingPlaza gelden op dat moment de privacy-regels van de desbetreffende partner.
  • TrainingPlaza hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de rechten van (gebruikers van) TrainingPlaza.
   • De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om de TrainingPlaza diensten en diensten van TrainingPlaza-partners aan uw wensen aan te passen.
   • De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om het aanbod specifiek op u te richten.

TrainingPlaza houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

III. ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGPLAZA

Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, werkzaamheden en offertes van TrainingPlaza en tevens op alle overeenkomsten met opdrachtgevers en TrainingPlaza. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die gerechtigd is om met TrainingPlaza een overeenkomst te sluiten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van de algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en na goedkeuring door TrainingPlaza worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van toepassing blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TrainingPlaza worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Trainingplaza ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en inschrijvingen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van TrainingPlaza zijn vrijblijvend en TrainingPlaza behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanmelding of bestelling door de door u gekozen leverancier. TrainingPlaza is gerechtigd aanmeldingen en/of bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de aanmelding of bestelling te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een aanmelding of bestelling niet wordt geaccepteerd, zal TrainingPlaza daarvan melding maken binnen twaalf (12) werkdagen na ontvangst van de aanmelding of bestelling.

Artikel 4. Prijzen

De vermelde prijzen voor de op TrainingPlaza aangeboden producten en diensten zijn richtprijzen, weergegeven in euro's. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten, eventuele wettelijke heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 5. Betalingen

Facturering vindt plaats door de door u gekozen leverancier. Betaling dient rechtstreeks aan de gekozen leverancier te geschieden.

Artikel 6. Levering en eigendomsvoorbehoud

Indien TrainingPlaza eventueel startdata, tijdstippen en/of locaties opgeeft, zijn deze indicatief. Wijziging in een of meer van de genoemde kenmerken geeft geen recht op schadevergoeding door TrainingPlaza en evenmin het recht tot annulering van uw aanmelding of bestelling, tenzij de wijziging in kenmerken zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de aanmelding of bestelling langer gestand doet. In dergelijke gevallen bent u gerechtigd de aanmelding of bestelling te annuleren.

De levering van de gekozen producten of diensten geschiedt onder de voorwaarden van gekozen leverancier. De eigendom van geleverde producten en diensten gaat pas over, indien u heeft voldaan aan al hetgeen op grond van enige overeenkomst met de door u gekozen leverancier verschuldigd bent. Het risico ter zake van de producten of diensten gaat reeds op het moment van aflevering aan u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriŽIe eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door TrainingPlaza geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

TrainingPlaza aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel zou blijken. De totale aansprakelijkheid van TrainingPlaza wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van afspraken is beperkt tot verg

oeding van directe schade tot maximaal het bedrag welke gelijk is aan de brutoprijs van het door u bestelde product of de training waarvoor u zich heeft aangemeld.

Aansprakelijkheid van TrainingPlaza wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien u TrainingPlaza onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk in gebreke stelt. Daarbij dient een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming te worden gesteld. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TrainingPlaza meldt.

Artikel 9. Aanmeldingen

TrainingPlaza is niet aansprakelijk voor enig misverstaan, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van aanmeldings- en aankoopgegevens en overige mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TrainingPlaza, dan wel tussen TrainingPlaza en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TrainingPlaza, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door TrainingPlaza.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

TrainingPlaza zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een geautomatiseerd bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw aanmelding of aankoop en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld. Uw gegevens zullen worden gebruikt om producten en diensten af te stemmen op uw interesses en u hierover te informeren, tenzij u schriftelijk heeft aangegeven daarop geen prijs te stellen.TrainingPlaza zal ten aanzien van het gebruik en de verwerking van uw gegevens handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede in overeenstemming met het privacystatuut van TrainingPlaza.

Artikel 11. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TrainingPlaza in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw aanmelding of bestelling op te schorten. U ontvangt hierover schriftelijke mededeling. TrainingPlaza is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de nakoming weIke niet aan TrainingPlaza kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Gebruik van informatie voor commerciŽle doeleinden

Het is niet toegestaan gegevens of informatie van de TrainingPlaza site voor commerciŽle doeleinden te gebruiken, tenzij TrainingPlaza daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. TrainingPlaza heeft voorzieningen getroffen om misbruik van gegevens te voorkomen en aan te tonen.

Artikel 13. Overig

Aan individueel gemaakte afspraken tussen TrainingPlaza en derden, die afwijken van het in de algemene voorwaarden gestelde, kunnen ten behoeve van andere overeenkomsten geen rechten worden ontleend.

Wanneer door TrainingPlaza gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de algemene voorwaarden te eisen.

IV. Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door TrainingPlaza met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TrainingPlaza BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

TrainingPlaza BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van TrainingPlaza opgenomen informatie, waaronder opleidingsinformatie, cursusdata en prijzen.

Hoewel TrainingPlaza BV maatregelen neemt om misbruik te voorkomen, is TrainingPlaza niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door TrainingPlaza worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen en aansprakelijkheid ten aanzien van deze sites wordt door TrainingPlaza afgewezen. Hoewel TrainingPlaza selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor inhoud en functioneren daarvan en evenmin voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, (handels)namen, logo's en merken worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de TrainingPlaza website.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van TrainingPlaza BV.